ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

އެމްޔޫއޯ ގެ އިތުރު ބައެއް މަގާމް ފުރުއްވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ އިތުރު ބައެއް މަގާމް ފުރުއްވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖެއްސެވި މަގާމް ތަކާއި ބޭފުޅުންނަކީ:
ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޝެޑޯ ކެބިނެޓް ސެކެރެޓަރީ
މުހަންމަދު ޒުހައިރު، ޕްރެސް ސެކެރެޓަރީ
ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ
އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން، މީޑިއާ ސެކެރެޓަރީ
މުހަންމަދު މަނިކު، ޗީފް އޮފް ސްޓާފް

01 ޖުލައި 2016 މ                                                                                             .

ބަޔާން ނެރުނީ : މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން