ޑިމޮކްރެސީއާއި ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިޙާދެއް ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން